Z-015

Equinors vedlegg til NORSOK Standard Z-015. For leverandører av midlertidig utstyr, det vil si utstyr som er beregnet for tidsbegrenset bruk på innretninger og som krever oppkobling for bruk og/eller utgjør en mulig tennkilde.

Dataark for oppkopling mot offshore innretning

Ved å velge innretning og se på dataarkene på denne siden vises det hvordan oppkoplingen mot den enkelte innretning skal være.
Innretning velges ved å trykke på ikonet øverst til høyre eller ved å velge fra listen under.

Sjekklister for midlertidig utstyr

Norsok sjekklister for midlertidig utstyr er tilgjengelig i World- og pdf-format på norsok side for Z-015: Link til standard.no

Leverandøren velger relevant liste og fyller denne ut. Forhåndsgodkjenning fra ansvarlig person i Equinor skal innhentes og påføres sjekklisten i de tilfeller som er nevnt i Z-015 avsnitt 5.8.3. Utstyret skal være sjekket og listen signert av ansvarlig for Løfteteknisk/mekanisk og Elektrofagmann. Sjekklisten skal ligge som vedlegg til pakkseddel.
Velg innretning


search icon
clear


    57 of 57 shown